بخشنامه های اداره کل امور اداری وزارت متبوع سال 1398
هرگونه مکاتبه در ارتباط با نیروی انسانی که متضمن بارمالی است صرفا با امضای مدیرکل استان ارسال گردد

 
        1398/1/20
       
 1  710
جذب وسازماندهی کارکنان وظیفه و مامور به وزارت آموزش و پرورش

 
1398/1/21  2 710
مواردی درخصوص خروج نیرو به صورت مأمور یا انتقال دائم

 
1398/1/24 3 710
محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیر رسمی کارکنان

 
1398/1/26 4 710
اجرایی نمودن قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس وآموزشیاران نهضت سواد آموزی

 
1398/1/31 5 710
صدور کارت معافیت پس از پایان دوره تعهد اولیه مشمولیت دانشجوی تربیت دبیر وگذارندن دوره آموزش نظامی

 
1398/1/31 6 710
تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 
1398/02/04 7 710
فوق العاده بند 1 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق بند (ث) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم کارکنان قراردادی در سال

98
1398/02/28 8 710
انتزاع دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی از تربیت بدنی و الحاق به معاونت پرورشی

 
1398/02/31 9 710