تشکیل کارگروه توسعه مدیریت
گام بلندی در راستای اصلاح نظام اداری و اصلاح فرآیندهای انجام کاراست
تمامی مسایل مدیریتی، اداری و برنامه ریزی در استان تنها در کمیته توسعه مدیریت استان مطرح و تصمیم گیری و سیاست گذاری خواهد شد
تعدد تشکیل کمیته ها و کارگروه ها و مراکز تصمیم گیری  یکی از موانع رشد بهره وری در دستگاه است

  ناصر سلیمانزاده سرپرست اداره کل امور اداری وتشکیلات وزارت متبوع بیان کرد با عنایت به تصویب نامه شماره 11852/93/206 مورخ 1393/09/05 شورای عالی اداری و لزوم تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت در ستاد و کارگروه توسعه مدیریت در استان ها  و به منظور ارتقای نقش تسهیل گری و هدایت گری و جلوگیری از تعدد تشکیل کمیته ها و کارگروه ها و مراکز تصمیم گیری که خود یکی از موانع رشد بهره وری در دستگاه خواهد بود. با تشکیل کارگروه توسعه مدیریت استان ها گام بلندی در راستای  اصلاح نظام اداری و اصلاح فرآیندهای انجام کار و پیشبرد برنامه های تحولی خواهیم برداشت .

ایشان افزود :تمامی مسایل مدیریتی، اداری و برنامه ریزی  تنها در کمیته توسعه مدیریت استانها قابل طرح، تصمیم گیری و سیاست گذاری خواهد بود .

نامبره همچنین اعلام کرد مدیران کل آموزش و پرورش استان ها به عنوان رئیس کارگروه توسعه مدیریت استانها  با تشکیل 5 کمیته تخصصی می توانند کلیه امور را مدیریت نموده و برحسب ضرورت نسبت به تغییر اعضا و شرح وظایف کمینه های  تخصصی اقدام  و برنامه ریزی لازم برای تمام مسایل اداری و مدیریتی را انجام دهند .

ضمنا ایشان دبیر کارگروه توسعه مدیریت را رئیس امور اداری و تشکیلات استانها معرفی  نمود  وگفت کمیته های  زیر مجموعه کارگروه توسعه مدیریت می تواند یک مسئول دبیرخانه مجزا داشته باشند .

 درخاتمه وی بیان کرد : امید است با اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره 30251 مورخ 26 /2/ 97 و تاکید مقام عالی وزارت به نحوی برنامه ریزی شود تا گزارش های مربوطه د پایان هر فصل به دبیر خانه شورای راهبری توسعه مدیریت   اداره کل  امور اداری وزارت آموزش و پرورش ارسال گردد.