نتیجه  پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه طرح سرباز معلم سال  1397 اعلام شد
شرکت کنندگان جهت اطلاع از نتیجه به سایت زیر مراجعه نمایند

http://sarbaz.isfedu.ir

پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه پس از اعلام نتیجه نهایی گزینش و قبل از تاریخ 1 / 04 / 1397 به منطقه ثبت نامی جهت تکمیل نمودن پرونده ثبت نامی و دریافت معرفی نامه های معاینات قبل از استخدام ، سوپیشینه ، عدم اعتیاد و .... مراجعه نمایند .( نتایج مرحله گزینش به مناطق ثبت نامی اعلام خواهد گردید ) اعزام پذیرفته شدگان به مراکز نظامی در تاریخ 1 / 04 / 1397 انجام خواهد پذیرفت . داوطلبین پذیرفته نشده جهت دریافت برگ اعزام به خدمت و سایر مدارک از تاریخ 12 / 03 / 1397 به آموزش و پرورش منطقه ثبت نامی مراجعه نمایند .