1 -شیوه نامه نقل و انتقال خارج استان سال97 ابلاغ شد
2 -شیوه نامه وزارتی

 
  1. این دستورالعمل ویژه همکاران متقاضی انتقال به خارج از استان بوده و بخشنامه و ضوابط انتقال داخل استان متعاقبا اعلام می گردد .
  2. نقل و انتقال مذکور جهت نیروهای رسمی ، رسمی آزمایشی ، و پیمانی به صورت موقت یک ساله یا دائم خواهد بود .
  3. آدرس سامانه ثبت نام جهت انتقال خارج استان http://enteghal.medu.ir می باشد .
  4. ثبت نام از تاریخ 22 /02 /1397 لغایت 14 /04 /1397 خواهد بود .
  5. نداشتن تعهد خاص خدمت به منطقه مبداء جهت متقاضیان انتقال رعایت گردد .
  6. تاریخ صدور حکم منتقل شدگان 01 /07 /1397 خواهد بود .
  7. همکاران  رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی متقاضی  انتقال دائم به خارج از استان  به موجب حکم کارگزینی باید  حداقل تا تاریخ 31 /06 /1397  دارای 5 سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش باشند .
  8. جهت انتقال موقت دارا بودن حداقل 2 سال سابقه خدمت تمام وقت در آموزش و پرورش تا مورخ 31 /06 /1397 به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی ، آزمایشی و پیمانی الزامی می باشد.
* رعایت تبصره بند الف دستور العمل 7/ 710 17 /02 /1397 وزارت متبوع برای بندهای 7 و 8 الزامی است*

9- کارشناسی امور اداری مناطق و نواحی می بایست با بررسی نیاز و مازاد نیروی انسانی و پس از تایید کمیته برنامه ریزی ناحیه / منطقه ، نسبت به موافقت یا عدم موافقت با انتقال افراد متقاضی در سامانه مذکور اقدام نمایند . بدیهی است اعلام موافقت در سامانه مذکور به معنای خروج بدون قید و شرط از آن ناحیه / منطقه بوده و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات احتمالی بر عهده مبداء خدمتی می باشد .