بخشنامه های سال 1397
بررسی وتایید ابلاغ افراد تحت مدیریت در سامانه eblagh.medu.ir 27 /01 /97 1 710
 اصلاح ضوابط حقوق ومبنای محاسبه هزینه سفر کارکنان وظیفه مامور 01/29 /97 2 710
تبدیل وضعیت  نیروهای مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 01/29 /97 3 710
سهمیه جذب سرباز معلم در سال 1397 02 /02 /97 4 710
اخذ اطلاعات افراد مشمول دریافت کمک هزینه مهد کودک 11/ 02/ 97 5 710
اجرای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری 17 /02 /97 6 710
دستور العمل نقل وانتقال سال 98-97 17 /02 /97 7 710
تعیین ضریب حقوق ،حداقل وحداکثر حقوق کارمندان شاغل سال 97 23 /02 /97 8 710
تشکیل کارگروه توسعه مدیریت 26 /02 /97 - 3051
احتساب سنوات ارفاقی کارکنان شاغل در واحدهای استثنائی 03/22/ 97 9 710
موضوع داد نامه 65-654 مورخ 96/7/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 03/23 /97 10 710
اصلاحیه مصوبه هیات وزیران درمورد اعمال ضریب حقوق کارکنان رسمی وپیمانی 27 /03 /97 11 710
اجرای تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری (حق التدریس تمام وقت ) 30/ 03 /97 12 710
بررسی مجدد شرایط وصلاحیت نیروهای حق التدریس 25/ 04 /97 13 710
ایجاد وحدت رویه واتخاذ روال یکسان در انجام امور حقوق ومزایا 06/ 05 /97 14 710
بکارگیری نیروهای بازنشسته درسقف ساعات تعیین شده درقانون 07/ 05 /97 15 710
دستورالعمل وسهمیه استانها برای جذب روحانیون وظیفه در سال 98-97 07/ 05 /97 16 710
تغییر وضعیت خدمت وظیفه عمومی متعهدین خدمت به وزارت متبوع در سامانه های نظام وظیفه 97/05/15 17 710
حقوق ومزایا کارکنان وظیفه در سال 97 97/05/15 18 710
ماموریت آموزشی مستخدمین رسمی پیمانی ایثارگر 97/05/21 19 710
بکارگیری قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی سال 97/06/07 20 710
ابلاغ نامه شماره 92/111/م مورخ 3/4/97 سازمان بسیج مستضعفین 97/06/11 21 710
تخصیص شماره مستخدم و شناسه نیروی قراردادی 97/06/18 22 710
اصلاحیه بخشنامه ماموریت آموزشی ایثارگران 710/19 مورخ 97/5/21 97/06/19 23 710
حقوق ومزایای روحانیون وظیفه آموزش و پرورش 97/067/21 24 710
صدور احکام استخدام رسمی - قطعی دانشجویان متعهد خدمت ورودی سال 1393 97/07/3 25 710
ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب جلسه 96/12/20 97/07/10 26 710
پرداخت 25 درصد از حداقل حقوق کارکنان دولت به همسران شهید به عنوان فوق العاده ایثارگری 97/07/11 27 710
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 97/07/25 28 710
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به صورت تمام وقت در پست های مدیریتی 97/08/26 29 710
آخرین فهرست مناطق مرزی 97/08/29 30 710
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی 97/09/7 31 710
 ایجاد وحدت رویه احکام تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و.. 97/09/12 32 710
دستورالعمل های میز خدمت 97/09/18 33 710
کارگاه آموزشی روسای امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استانها 97/10/11 34 710
پرداخت فوق العاده ایثارگری ماده 51 97/10/18 35 710
نقل و انتقال سال 1398 97/11/29 36 710
حدت رویه در مسایل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین 97/12/15 37 710
ظایف پست سازمانی «کارشناس نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی» 97/12/20 38 710
موضوع اضافه تدریس معلمان 223555 - -
صدور احکام دانشجویان متعهد خدمت ورودی سال 1397 223555 - -