بخشنامه های سال 1396 وزارت آموزش و پرورش
   1   710  27 / 1/ 96  تعيين ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
 2 710 18 / 2 /96   سهميه استان ها در جذب و سازماندهي معلمان وظيفه در سال تحصيلي 97-96
 3 710 19 /2 /96  حذف طبقه تشويقي و ارتقاء طبقه ورودي كاركنان
 4 710 26 /2 /96  اجرايي نمودن تفويض اختيار
 5 710 10 /3 /96   نحوه احتساب سنوات خدمت نيروهاي حق التدريس پاره وقت
 6 710 27 /3 /96  حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور
7 710 30 / 5 / 96  سرباز معلمان
8 710 20 /6 /96  نبدیل وضعیت نیروهای قراردادی براساس بخشنامه 961977 اموراداری واستخدامی
9 710 16 /7 /96  بند4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط
10 710 18 /7 /96  اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیازدر دانشگاه های پردیس فرهنگیان و شهید رجایی
11 710 23 /7 /96  منشور حقوق شهروندی
12 710 23 /8 /96  حقوق ومزایای کارکنان وظیفه مامور سال 1396
13 710 5 /9 /96  حوه محاسبه سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه سال 1396
14 710 11 /9 /96  نحوه محاسبه سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه سال 1396
15 710 14 /9 /96  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت حق الزحمه مربیان پیش دبستانی از حسابهای دولتی
16 710 18 /10 /96  رای  دیوان  مبنی بر الزام سازمان استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی
17 710 8 /11 /96  کسور بازنشستگی ایام حق التدریس تمام وقت
18 710 11 /11 /96  نقل وانتقال وماموریت به سایر ارگانها
19 710 9 2//11 /96 اختصاص پست مستقل جهت نظارت وپی گیری امور پژوهشسرای دانش آموزی
20 710 7 /12 /96 قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد
21 710 9 / 12/ 96 ارزشیابی کارکنان در سال 97-96
22 710 19 / 12 / 96 اعمال مدرک تحصیلی کارمندان ایثارگر