بخشنامه های سال 1395
شیوه نامه جذب سرباز معلم 25//1/ 95 1 710
ابلاغ شاخص هاي عمومي و برنامه اصلاح نظام اداري 31 /95/1 2 710
استخدام ورودیهای سال 88 دانشگاه های تربیت دبیری 11/ 2/ 95 3 710
نقل و انتقال خارج استان فرهنگیان 12/ 02/ 95 4 710
سنوات ارفاقي كاركنان آموزش و پرورش استثنايي 2 /02 /95 5 710
فزايش ضريب حقوق و مزاياي كاركنان سال 17/03 /95 6 710
عنوان پست سازماني رئيس اداره فرهنگي هنري 95/05/18 7 710
الحاق یک تبصره به ماده 17 7  / 6 / 95 8 710
انتقالات  10 /6  /95 9 710
بکارگیری نیروی 5000 نفر  31 / 6 /95 10 710
اختيارات قابل واگذري استاني به شهرستاني اداره آموزش و پرورش استثنايي 25  /7  /95 11 710
  2  /8  /95 12 710
مشمولين لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات 12  /8  /95 13 710
موضوع كاهش ساعات كار بانوان داراي شرايط خاص 12 /8 /95 14 710
موضوع اصلاح تبصره (10) ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت 12 /8 /95 15 710
ارزشيابي كاركنان و معلمان 95/08/26 16 710
گردهمآيي يك روزه براي توجيه همكاران در مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي 95/09/13 17 710
صلاح حقوق و فوق العاده هاي كاركنان وظيفه ( سرباز معلم ) در سال 1395 95/11/04 18 710
موضوع پاداش و عيدي پايان سال 1395 95/11/17 19 710
فهرست اسامي متعهدين خدمت 95/11/18 20 710
اصلاحيه حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه در سال 1395 95/11/24 21 710
آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه هاي جانبي محل خدمت كارمندان 95/11/24 22 710
اجراي تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام كشوري(تعيين بدهي) 95/12/10 23 710