اصفهان خیابان باغ گلدسته بلوارهشت بهشت
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
ساختمان شماره سه 
اداره امور اداری و تشکیلات

 
پست تلفن  داخلی تلفن مستقیم
رئیس اداره  امور اداری و تشکیلات 8710 32213970
معاون  اداره  امور اداری و تشکیلات 8711 32223020
کارشناس مسئول تشکیلات 8712 32239071
کارشناسان تشکیلات 8713 32239071
کارشناس مسئول استخدام 8714 -
کارشناس استخدام 8715 -
کارشناس مسئول نقل و انتقالات 8716 32222044
کارشناسان نقل و انتقالات 8717 32222044
کارشناس مسئول حقوق و مزایا 8718 32223020
کارشناسان حقوق و مزایا 8718 32223020
کارشناس مسئول امور اداری بازنشستگان 8719 32224337
کارشناسان امور بازنشستگان 8719 32224337
 
آدرس پست الکترونیک
edr1700@isfedu.ir