بایگانی بخشنامه های 88
1- صدوراحکام استخدامی 2-ممنوعیت بکارگیری کارکنان مشمول بندب 3- تکمیل فرم مشمولین فرم ارزیابی مدیران 4- نظارت دقیق درخصوص اعطای تقدیرنامه
5- نحوه بازنشستگی جانبازان 6- حذف ماده 7آئین نامه 7-افرادپذیرفته شده آزمون استخدامی 8- جداول امتیازات فصل 10
9- انتقال زوجین فرهنگی 10- تاییدیه مدرک تحصیلی 11- گزارش عملکرد مدیران 12- نقل و انتقالات فرهنگیان
13- تمدید پیمان نامه کارکنان 14- مراحل طرح ارتقاءشغلی 15- نحوه پرداخت اضافه کار 16- صدوراحکام استخدام آموزشیارن
17- ضریب حقوق 18- ماموریت برون سازمانی 19- مامورین صندق مهر 20- اجرای قانون خدمات کشوری
21- کمک هزینه عائله مندی 22- اصلاحیه چارچوب سازمان دهی 23- بیمه حق التدریس آزاد 24- نقل و انتقالات اضطراری
25- گزارش ماموریت 26- حقوق سربازمعلمان 27- فرم اررشیابی 28- جابجایی حق التدریس
29- ماموریت به صندوق امام رضاع 30- درجه بندی اردوگاه ها 31- کسری مقرری ماه اول 32- تابعیت بانامه امورخارجه
33- نحوه اجرای آرای دیوان 34- مزایای قانون استخدامی جانبازان 35- نرخ حق التدریس 36- بازنشستگی تامین اجتماعی
37- ماموریت برون سازمانی 38- چگونگی اعمال مدرک 39- تبدیل وضع جانبازان 40- پذیرفته شدگان اصلی آزمون استخدامی
41- ماموریت کارکنان 42- حقوق ومزایای مستمر 43- بازنشستگی 44- تامین کمبود سرایدار
46- فوق العاده جذب 47- شیوه نامه اجرایی مدارس سمپاد 48- دستورالعمل نقل و انتقالات 49- پرداخت عیدی
50- جدول امتیازفوق العاده سرپرستی 51- امتیازحق الزحمه میدیران نوبت دوم 52- تفاوت تطبیق 53- آئین نامه اجرایی حق الزحمه ها
54-پستهای حوزه ستادی 55-حق لباس کارکنان 56-فرم احصاءآمار