بخشنامه های سال 92
1- ضریب حقوق سال92 2- اصلاح ضریب حقوق 3- نشکیلات اداره حراست 4- صدوراحکام دانشجویان
5- سابقه قابل احتساب 6- تشکیلات تفضیلی 7- تمدیدانتقال موقت 8- ساماندهی نیروی انسانی
9- شرح وظایف معاون پرورشی 10-تمدیدقراردادنیروهای قراردادی 11- حقوق کارکنان وظیفه 12- رتبه بندی معلمان
13- تمدیدماموریت هنرآموزان 14-مهلت تمدیدشیوه نامه تبدیل وضع 15-ذخیره سازی فرمهای حق التدریس 16-برقراری فوق العاده شغل
17-بازنشستگی پیش از موعد 18-حقوق کارکنان وظیفه 19- مقرری ماه اول 20- اصلاحیه تشکیلات اداره کل
21-لغومجوزهای استخدامی 22- تراکم سال 23- کاهش امتیاز رتبه عالی 24- فوق العاده شغل
25- ممنوعیت انتقال به دانشگاه فرهنگیان 26- ساماندهی سواد آموزی 27- اعلام نیاز حق التدریس 28- صعب العلاج مازاد بریک سال
29- تعیین تکلیف نیروهای دارای کسرساعت 30- ماموریت اتحادیه انجمن اسلامی 31- کمک هزینه عائله مندی سربازمعلم 32- بیمه سرباز معلم
33- تغییرعنوان پست کارشناس مسئول بودجه 34- اصلاح بخشنامه نخبه 35- تخصیص مراقب سلامت مدارس 36- کارت پایان خدمت یامعافیت متعهدین
37- پست سازمانی نیروهای تبدیل وضع 38- پیشنهاد ساماندهی 39- پیشینهادات 40- تغییرات درپستهای گزینش
41-خوراک وپوشاک کارکنان وظیفه 42-شیوه نامه سرباز معلم 43-ماموریت به عوامل عمره دانش آموزان 44-حقوق دانشجویان متعهدخدمت دبیری
45-تشکیلات اداره سلامت 46-تشکیلات درجه 2اداره سلامت 47-افزایش ضریب حقوق سال93