بخشنامه های سال 91
1- جذب سرباز معلم 2- ایجادپست مشاورمدیرکل 3- پست کارشناس حقوقی 4- ساعات کارزنان درروزژنج شنبه
5- بخشنامه نقل وانتقالات 6-اصلاح بندواوماده 43برنامه پنجم 7-مشاغل کارشناسی تارتبه عالی 8-جذب ونگهداری نیورهای نخبه
9- انتصاب مدیران 10-اصلاح بندموضوع پرورشی 11-استخدام دانشجویان تربیت معلم 12- انتقال موارد خاص
13-ثبت اطلاعات درسیستم کارمندایران 14- شرح وظایف مشاورمدیرکل 15-لغوبخشنامه 16-پست کارشناس مسئول پیش دبستانی
17- تایید مراتب نخبگی 18-اداره مراقبت از آسیبهای اجتماعی 19- بانک اطلاعات مدیران 20-ضریب حقوق سال 91
21- نرخ حق التدریس ساعتی 22- نظام پیشنهادات 23-ساعات موردنیازحق التدریس 24- کمیته شناسه ملی
25-استخدام آموزشیاران آزمون نعیین تکلیف 26-عدم بکارگیری نیروی کارمعیین 27-دوره بلندمدت مدیریت صنعتی 28-شرح وظیفه واحدهای آموزشی
29-ماموریت اتحادیه انجمن اسلامی 30-تعییت تکلیف نیروهای مازاد 31-تمدیدماموریت هنرآموزبه نوسازی 32-سازمانهای مردم نهاد
33-شرح وظیفه مدیرمدرسه مستقل 34-نگهبان مدارس شبانه روزی 35-صدوراحکام ازقلم افتاده 36- ابلاغ همکاران
37- اصل قانون اساسی 38- تعهدنامه جدیدالستخدام 39- احتساب سوابق نهضت 40- اضافه کار
41-استخدام تربیت معلم 42-شرایطبکارگیری قراردادکارمعیین درآموزش 43-تغییربرخی ازموادساماندهی 44- آئین نامه جذب نخبه
45-تمدیداجرای خدمات کشوری 46-اداره استعدادهای درخشان 47- تکمیلی ساماندهی 48- جدول
49- حقوق پرسنل وظیفه 50-ارتقای کارشناسی شاهد 51-مرخصی سرباز معلم 52- بند13 مهرآفرین
53- ساماندهی آموزشیاران 54- صدورکارت پایان خدمت 55- توضیع درخصوص بخشنامه 52 56- ماموریت باتاییدوزارتخانه
57-پست سازمانی جمعداراموال 58-سهمیه سرباز معلم 59-احتساب خدمت داوطلبانه 60-سنوات خدمت دراستثنائی
61-اظهارنظردرخصوص ساماندهی 62-تغییر نام حراست وزارتخانه 63-تغییرپست کارشناسی ارزیابی 64-حقوق ومزایای سربازمعلم
65-روش پیشنهادحقوق وظیفه 66-شیوه نامه انتقال خارج ازاستان 67-تشکیلات مدارس غیرانتفاعی 68-پست سازمانی مدارس هوشمند
69-ارسال مدارک رتیه خبره وعالی