بخشنامه های سال 90
1- ساماندهی نیروی انسانی 2- درخواست آمار 3-عزل ونصب روسای اداری بااطلاع وزارتخانه پرداخت هزينه سفر و نقل مكان
5-گردهمائی 6-تکمیل بخشنامه نقل وانتقالات 7-انتقال نیروهای قراردادکارمعین 8-ممنوعيت جذب و بكارگيري هرگونه نيروي جديد در قالب قرارداد كار معين
9-اجراي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي 10-خدمت درمناطق جنگی وجنگزده 12-قانون حمایت ازافرادی توسط ضدانقلاب شهیدمی شوند 12-درجه بندی تعیین سطح پست سازمانی
13-انتقال نیروهای انتقال موقت 14-اشتغال نیروهای کارمعین با مدرک دیپلم 15-فهرست شهرهای کمتراز12000نفر 16-حقوق ومزایای مشمولین حالت اشتغال
17-آئین نامه اعطای نشان های دولتی 18-اعطای لوح تقدیررئیس جمهور 19-انتقال حقوق نیروهای انتقالی 20-اقلام حقوق ثابت
21-کنترل نیوری انسانی قراردادکارمعین 22-تبدیل وضع کلیه نیروهای پیمانی 23-نتایج انتقالات بون استانی 24-دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارآئی
25- درخواست آمار 26-صدورابلاغ قطعی همکاران 27- جدول نرخ حق التدریس 28-پستهای سازمانی نهضت سوادآموزی
29-پرداخت هزینه وهدیه انتقال؛انتقالی ازتهران 30-تعیین ضریب حقوق کارمندان 31-ماموریت به سازمان دانش آموزی 32-نقل وانتقالات اضطراری
33-ارزیابی عملکردکارکنان 34-صدورحکم ماموریت به انجمن اسلامی 35-درصدفوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته 36-شرح وظایف پستهای نهضت سوادآموزی
37-ائین نامه اجرائی بمد91قانون بودجه 38-بند4ماده 68مدیریت خدمات کشوری 39-پستهای سازمانی بانام 40-دوره های آموزشی کارکنان
41- امتیازات حافظان قرآن 42- مراقب سلامت 43- حقوق پرسنل وظیفه 44- فرمهای ارزشیابی
45-بند10ضوابط اجرائی بودجه سال90 46-تخصیص معاون آموزگاردرمجتمعهای آموزشی 47-اعطای تسهیلات به زوجهای منتقل شده 48-هفته بهره وری درآموزش وپرورش
49-شیوه نامه فعالیت خوابگاههامرکزی 50-قانون تعیین تکلیف استخدامی 51-تعیین تکلیف نیروهای دارای کسرساعت 52-آئین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان
53-بهره مندی فرزندان شهداازقانون بازنشستگی جانبازان 54-نظام پذیرش وبررسی پیشنهادات 55-حق الزحمه واضافه کارروساومعاونین نوبت اول ودوم 56-درخصوص محفوظ بودن اولویت استخدام
57-بکارگیری فارغ التحصیلان ورودی سال88تربیت معلم 58-فهرست اصلاحی شهرهای کمتراز 12000 59-گرهمائی روسای اموراداری اداره کل استانها 60-درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان
61-جهت پرداخت حقوق آذرماه 62-مسابقه عکاسی سازمان بهره وری آسیا 63-صدورابلاغ ماموریت به مدیران مجتمع ها 64- ارزشیابی کارکنان
65-ضوابط نحوه ارتقای کارمندان درطبقات 66-بررسی پرونده هاجهت جلوگیری ازتضیع حق 67-فرخوان همکاری سازمان بازرسی کل کشور 68- بکارگیری معلمان وظیفه
69-صدوراحکام استخدامی فرزندان شهید 70-نقل وانتقال نیروهای رسمی وپیمانی 71-افزایش فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته 72-قانون اصلاح موادی ازقانون نظام وظیفه
73-استخدام دانش آموختگان ورودی 88تربیت معلم 74-تبدیل وضع تمامی نیروهای شرکتی واجدشرایط 75-درخصوص پیشنهادهای شیوه نامه ساماندهی