رديف شماره وزارتي شرح مختصر دستورالعمل
1 1/710-10/1/89 نحوه درخواست كد پرسنلي براي افراد فاقد كد 8 رقمي
2 2/710-89/01/17 انتقال خانواده شهدا به تهران
3 3/710-17/1/89 درخصوص‌حق‌الزحمه‌امتحانات‌در هشتصد‌وهفتمين‌جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش
4 -5.51407E-06 تمديد پيمان نامه و قرارداد كاركنان پيماني و قراردادي
5 5/710-7/2/89 ارسال‌آيين‌نامه اعطاي‌تسهيلات به‌كاركنان و دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران
6 6/710-11/2/89 مجوز مأموريت و انتقال در دوره آزمايشي خدمت رسمي
7 7/710-11/2/89 انتقال استثناء همسران و فرزندان شهدا و جانبازان70% به بالا درون و برون استاني
8 8/710-11/2/89 نحوه‌ پرداخت حق‌التدريس كارمندان وزارت آموزش ‌و‌پرورش
9 9/710-11/2/89 مأموريت و تمديد مأموريت با مجوز وزارت متبوع به صندوق مهر امام رضا(ع)
10 10/710 عدم بكارگيري نيروي انساني بدون مجوزهاي قانوني
11 11/710 تبصره‌هاي الحاقي به دستورالعمل اضافه‌كار
12 12/710-18/2/89 عدم صدور حكم تطبيق/ فوق‌العاده سرپرستي قبل از صدور حكم انتصاب
13 13/710-26/2/89 تعويق بازنشستگي همكاران آموزشي
14 14/710-12/2/89 مبني بر جذب 40 هزار نفر نيروي انساني
15 15/710-29/2/89 ادامه تحصيل همكاران فرهنگي (از اموراداري)
16 16/710-10/3/89 درخصوص آيين‌نامه ساماندهي و اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25%و با لاتر
17 17/710-16/3/89 شيوه نامه بازنشستگي پيش از موعد سال 89
18 18/710-19/3/89 ارسال‌آيين‌نامه‌اجرايي تبصره‌ماده‌66‌قانون‌خدمات كشوري همترازي مدارك حوزوي و هنرمندان
19 19/710-19/3/89 تمديد ‌مدت ‌پرداخت ‌حق‌الزحمه‌هاي ‌عوامل ‌اجرايي ‌و‌ خدماتي ‌مدارس تا 31/6/89
20 20/710-19/3/89 افزايش حقوق كاركنان ضريب 636ريال در سال 89
21 21/710-22/3/89 دستورالعمل افراد واجد شرايط جهت دريافت نشان دولتي
22 22/710-9/4/89 مجوز تمديد قرارداد كليه كاركنان قراردادي كه به صورت تمام وقت مشغول به كار بوده‌اند و از اعتبارات دولتي حقوق دريافت كرده‌اند
23 23/710-30/4/89 درجه‌بندي جديد مدارس
24 24/710-2/5/89 در ارتباط با آيين‌نامه‌رسيدگي به دارايي مقامات مدايران و مشمولين اصل‌49‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
25 25/710-2/5/89 آيين نامه اجرايي مديريت خدمات كشوري درخصوص انتقال كارمندان
26 26/710-2/5/89 اصلاح مواد (1) و (7) خدمت نيمه‌وقت بانوان
27 27/710-6/5/89 انتصاب متصديان اموردفتري به معاونت اجرايي
28 28/710-9/5/89 تبديل وضع فرزندان شهيد شاغل غيررسمي به رسمي(شركتي، قراردادي، حق‌التدريس و...)
29 29/710-20/5/89 تمديد‌مأموريت‌همكاران‌فرهنگي‌به صندوق‌مهر‌امام‌رضا(ع)
30 30/710-25/5/89 انتقال موقت (يكساله) برون استاني
31 31/710-26/5/89 دستورالعمل نحوه انتخاب مديران و كارمندان برگزيده
32 32/710-26/5/89 تكميل‌فرم‌معلم‌براي‌متقاضيان‌تحصيل‌در‌دوره‌هاي‌كارداني يا كارشناسي براي متصديان اموردفتري مدارس
33 33/710-31/5/89 بهره‌مندي‌‌فرزندان معظم شهداء از كليه امتيازات‌جانبازان‌50%
34 34/710-31/5/89 ارسال يك جلد دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني مدارس استثنائي جهت اجرا
35 35/710-2/6/89 اقدام جهت بازنشستگي همكاران اداري 30 سال خدمت و ارسال‌آمار و اطلاعات‌بازنشستگان‌مشمول‌اين بخشنامه
36 36/710-9/6/89 ممنوعيت استخدام دارندگان مدرك تربيت‌بدني در ساير مشاغل و رشته‌هاي غيرمرتبط و صدور حكم نيروهاي حق‌التدريس در رشته تربيت‌بدني
37 37/710-9/6/89 درخصوص افزايش‌كمك هزينه فوت و ازدواج به استناد ماده(3) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت
38 38/710-24/6/89 مجوز سازماندهي نيروهاي‌آزاد سال 89 در ساير دوره‌هاي تحصيلي به شرط وجود نيروي مازاد در دوره ابتدايي
39 39/710-24/6/89 انتقال و جابه‌جايي نيروهاي حق‌التدريس به شرط موافقت مبدأ‌و‌مقصد جهت‌تأمين رفاه‌نسبي و تحكيم بنيان خانواده
40 40/710-28/6/89 تكميل فرم‌هاي ارزشيابي كاركنان همانند سال گذشته
41 41/710-29/6/89 كارگروه و تسهيلات خروج از كلانشهر تهران
42 42/710-30/6/89 ارسال مشخصات كامل تاركين خدمت كه تا كنون تعيين تكليف نشده‌اند
43 43/710-3/7/89 اعلام درجه‌بندي مدارس استعدادهاي درخشان جهت اجرا در سال تحصيلي 90-89
44 44/710-7/7/89 صدور حكم مأموريت و يا تمديد مأموريت اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان
45 45/710-11/7/89 درخصوص‌ساماندهي‌خدمات‌حقوقي‌در‌ دستگاه‌هاي‌اجرايي
46 46/710-18/7/89 درخصوص افزايش‌كارائي‌و‌بهره‌وري دستگاه‌هاي‌اجرايي از طريق اصلاح‌فرآيندها و ارائه خدمات غيرحضوري به مردم
47 47/710-2/8/89 نحوه تطبيق وضعيت شهدا مشمول قانون حالت اشتغال
48 48/710-5/8/89 تكميل‌فرم‌اطلاعات نيروهاي قراردادي كارمعين به تفكيك شاغل در ادارت كل، مناطق، نواحي و واحدهاي آموزشي
49 49/710-15/8/89 پرداخت كمك هزينه اولاد بابت فرزند چهارم
50 50/710-15/8/89 اعلام‌نرخ حقوق‌كاركنان آزاد، آموزشياران نهضت و ...
51 51/710-15/8/89 جدول‌نحوه‌تخصيص‌نيروي‌معاون‌و‌مربي‌پرورشي‌به‌مدارس
52 52/710-18/8/89 نحوه پرداخت حق‌الزحمه‌هاي عوامل اجرايي و خدماتي واحدهاي آموزشي
53 53/710-19/8/89 استحقاق گروه، فوق‌العاده برجستگي، ايثارگري و ... (مطالبات معوقه قبل از 1/1/88)
54 54/710-19/8/89 درخواست‌اطلاعات‌در مورد تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت
55 55/710-22/8/89 نحوه اعمال مدرك تحصيلي (رشته‌هاي مرتبط و غيرمرتبط)
56 56/710-24/8/89 گردهمايي در تاريخ 30/8/89 در اردوگاه باهنر
57 57/710 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته
58 58/710-1/9/89 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارايي و عملكرد
59 59/710-14/9/89 اصلاح بخشنامه 52/710 سال 89
60 60/710-16/9/89 حقوق و مزاياي شهداي گرانقدر
61 61/710-16/9/89 تأكيد برصدور حكم كليه نيروهاي شركتي به قراردادي و پرداخت حقوق آنان
62 62/710-22/9/89 درخواست آمار و اطلاعات فرهنگيان شهيد معظم
63 63/710-22/9/89 آيين‌نامه‌ساماندهي‌اشتغال‌فرزندان‌شاهد و جانبازان‌25% و بالاتر
64 64/710-29/9/89 اصلاحيه‌دستورالعمل‌پرداخت‌فوق‌العاده‌مناطق‌كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا
65 65/710-30/9/89 حقوق‌و‌مزاياي‌افرادي كه به‌علت بيماري صعب‌العلاج در مرخصي استعلاجي مازاد بريكسال مي‌باشند.
66 66/710-30/9/89 نكاتي پيرامون عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي
67 67/710-13/10/89 اعطاي‌امتيازات‌اداري‌و‌استخدامي‌به‌كاركنان‌متقاضي‌خروج‌از كلانشهر
68 68/710-14/10/89 امتيازات‌فوق‌العاده‌حق‌مديريت‌و‌معاونت‌واحدهاي‌آموزشي‌سال‌89
69 69/710-14/10/89 اصلاح بخشنامه‌هاي شماره 52/710 و 59/710 وزارتي
70 70/710-21/10/89 نحوه پرداخت سختي كار در محيط‌هاي غيرمتعارف
71 71/710-28/10/89 درخصوص‌جلسات كارگروه‌تخصصي ادارات‌كل آموزش ‌و پرورش در محل باشگاه فرهنگيان
72 72/710-28/10/89 ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل
73 73/710-6/11/89 انعقاد قرارداد كارمعين با كليه نيروهاي شركتي (اعم از حجمي و غيرحجمي)
74 74/710-17/11/89 در مورد هزينه خوراك و پوشاك كاركنان وظيفه مأمور
75 75/710-20/11/89 دستورالعمل نقل‌و‌انتقال بين‌استانها در سال تحصيلي 91-90
76 76/710-24/11/89 درخصوص‌ضوابط‌پرداخت‌پاداش‌پايان‌سال‌89‌تمام كاركنان
77 77/710-4/12/89 پرداخت اضافه‌كار به نيروهاي قراردادي مدارس
78 78/710-4/12/89 درخواست‌اطلاعات‌در مورد تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت